ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵙⴽⴽⵯⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

618424 مشاهدة

ⵍⵄⵢⵓⵏ  –  

/ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵓⴷⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵏⴼⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⵓⴳⵣ ⴷⵖⵢⴰ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⴷⴰⴼⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⴰⵡⵜ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ.ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵍⵍⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵙⴽⴽⵯⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵙⴽⴽⵯⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.