ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 63 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ

2016-08-20T21:52:10+01:00
2016-08-20T21:53:58+01:00
بكل اللغات
ع. بلبشير20 أغسطس 2016آخر تحديث : منذ 5 سنوات
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 63 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ
رابط مختصر
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ   –  Oujda Portail

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 63 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵛ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵃⵉⵟⵕ ⴷ ⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵡⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ, ⵙⵙⵓⴷⵓⵏ ⵙⵔ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 63 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵙⵔ ⵜⴰⵢⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵙⵙⵓⵖⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ.

ⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⵙⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⴼⴰ ⴷ ⵙⴱⴷⴷⵉⵏ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ».

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⵓⵍⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵙⵔ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ, ⴷ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵎⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ, ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳⵔⴰⵙⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵓⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ, ⴷ ⵓⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⴳ ⵜⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵓⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵟⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.

sm le roi discours 20 out2016 4 - Oujda Portail - وجدة البوابة أخبار وجدة والمغرب

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن