ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

287917 مشاهدة
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ/   –

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵢⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵃⵉⴹⵕⵏ ⴰⵏⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵣⵖⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵣⵖⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴳ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵏ ⵙⴽⵕ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ, ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵎⴰⵛ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, « ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴽⴰⵕⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵏⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ « ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴳⵉⵖ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴷⵔⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴽⵔⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ, ⴳⵉⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓⵍ, ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⴳⵉⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ » ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵎⵍⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⵙ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵣⵓⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴳⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵉⵜⵜⵉⵛⵕⴰⴽⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵢⵕⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⵜ ⵜⵙⴱⴷ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.