ⴰⴷⵓ ⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ. ⵥⵉ 15 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

اخبار وجدة
ع. بلبشير15 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
ⴰⴷⵓ ⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ. ⵥⵉ 15 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017
رابط مختصر

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙⴰⵏ

ⴰⴷⵓ ⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ
ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ. ⵥⵉ 15 ⴰⵔ 22
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017.
ⵡⵊⴷⴰ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017.
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵜⴳⴳ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 15 ⴰⵔ 22 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ,
ⵉⵎⵣⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ
ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⵉ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵡⵊⴷⴰⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ”. ⴷⵉ
ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵛⵛ ⴷⴰⵢⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵖⵔ
ⵉⵔⵔⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴷ ⵖⵔ ⵉⵔⵣⴼⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ
ⵏⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵎⵛ ⵍⴰ ⵣⵉ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵇⴰⴱⴰⵍⵏ ⴰⴽ
ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⴷⵉⵏⵜ ⵏ
ⵡⵊⴷⴰ, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵍⵍⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⵅⴼ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉⵎⵖⴰⵔ
ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷⴰⵢⵙ ⵖⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⴰ ⵣⵉ
ⵔⵔⴰⵢ, ⵔⵔⴰⴱ, ⴳⵏⴰⵡⴰ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉ.
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 15 ⵣⵉ
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ,
ⴰⴽ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵍⵙⴰⵍⴰⵎ ⴰⵍⵉⴼⵔⵉⵇⵉ”, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵍⵡⵊⴷⵉ,
ⴰⴽ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ
ⵍⵖⵉⵟⴰ, ⵍⵃⴰⵊⵊⴰ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉⵢⴰ.
ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵣⵉⵔⵉ ⴱⵏ ⵄⵟⵉⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 18 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵉ ⵖⵔ ⴳⴳⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ
ⵔⵔⴰⵢ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⴷⵉⴼⴰ ⴰⵖⵏⵏⵊ ⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ
ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵟⴰⵍⴰⵍ, ⴰⵎⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⴷⴽⴽʷⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ
ⴰⴽⵕⴰⵙ 19 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ,
ⴰⴷⴰⵢⵙ ⵖⵏⵏⵊⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴷ ⵖⴰ ⵢⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ.
ⴰⴷ ⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷⴳ
ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵛⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵏ ⵛⵔⴼⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅ
ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ (ⴰⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⴰⵛⴼ), ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 20 ⵣⵉ
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵙ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ, ⴰ ⵜⵢⴳⴳ ⵍⵎⵄⵍⵎ ⴰⵎⵉⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ, ⴰⴽ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ
ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵛ ⴽⴰⵢⵏ” ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵔⵉⵢⴰⴹ ⴰⵍⵄⵓⵎⵔ ⴷ
ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ; ⴼⴰⵢⵚⵍ ⴰⵍⵚⵖⵉⵔ, ⴷ ⵛⵛⴰⴱ ⴰⵍⵄⵊⴰⵍ.
ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵓⴳⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⴰⵍⵎⵓⵄⴰⵍⵉⵎ ⵃⴰⵎⵉⵢⴷ ⴰⵍⵇⴰⵚⵉⵔⵉⵢ,
ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵡⴰⵏ, ⴷ ⵛⵛⴰⴱ ⵇⴰⴷⵔ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢ
ⴼⵓⴹⵉⵢⵍ.
ⴰⴷ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴽⴽʷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ
ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 22 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⴰ
ⵜ ⵢⴳⴳ ⵍⵎⵄⵍⵎ “ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴰⵎⵉⵏ ⴽⴰ”, ⵜⴰⵔⴱⴱⵓⵜ “ⵜⵓⵢ ⵜⵓⵢ”, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ
ⵎⵓⵙⴰ ⵎⴰⵀⵔ, ⴰⵍⵊⵉⵔⵉⵏⵢⵓ, ⴷ ⵇⴰⴷⵔ ⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵢ.
ⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵄⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵡⵊⴷⴰ
ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ”, ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵏ
ⵔⵔⴰⵢ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⵉⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳʷⴰⵙ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ, ⴰⵎⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⵖⴰⵔⵙ ⵉⵊⵊ
ⵏⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵃⵉⵎⴰ ⵓⵔⴰⵔ ⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵖⵉ ⵖⵔ
ⵣⵣⴰⵜ, ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵡⵔⴰⵔ ⵖⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵣⴳ ⵓⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ
ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵣⵉ ⵣⵉⴽⴽ,
ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵇ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⴷⴷⵔⵏ ⵜⵜ ⵉⵛⵜⵏ ⴰⴽ
ⵜⵏⵏⵖⵏⵉⵜ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵣⴰⵢⵙⵏ; ⵔⵔⴰⵢ ⴷ ⵔⴳⴰⴷⴰ, ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉⵜ.
ⴰⵎⵛ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ
ⵜⵏⵓⵕⵥⵥⵎ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵥⴰⵡⴰⵏⵉⵢⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵓ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ
ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ. ⵜⵉⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰ ⵏ
ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳʷⴰⵙ, ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵃⵟⵟⵓ ⵉ
ⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⴱⴰ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⵏⴽⵔ ⴰⴽ ⵉⵊⵊ ⵜⴰⵔⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ
ⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ :
WWW.FESTIVAOUJDARAI.COM
ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ: ⵢⴰⵙⵙⵉⵏ ⴰⵍⵔⵉⵢⵃ
ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: 06.61.78.82.05

ⵢⵉⵎⴰⵢⵍ : yassine.errikh@gmail.com

11editionfestivalrai1 - Oujda Portail - وجدة البوابة أخبار وجدة والمغرب

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن