ⴰⴷⵓ ⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ. ⵥⵉ 15 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

29203 مشاهدة

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙⴰⵏ

ⴰⴷⵓ ⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ. ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ. ⵥⵉ 15 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017. ⵡⵊⴷⴰ 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵜⴳⴳ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 15 ⴰⵔ 22 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵉⵎⵣⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⵉ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵡⵊⴷⴰⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ”. ⴷⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵛⵛ ⴷⴰⵢⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵔⵔⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴷ ⵖⵔ ⵉⵔⵣⴼⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵎⵛ ⵍⴰ ⵣⵉ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵇⴰⴱⴰⵍⵏ ⴰⴽ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵍⵍⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⵅⴼ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷⴰⵢⵙ ⵖⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵍⴰ ⵣⵉ ⵔⵔⴰⵢ, ⵔⵔⴰⴱ, ⴳⵏⴰⵡⴰ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉ. ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 15 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴽ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵍⵙⴰⵍⴰⵎ ⴰⵍⵉⴼⵔⵉⵇⵉ”, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵍⵡⵊⴷⵉ, ⴰⴽ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⵖⵉⵟⴰ, ⵍⵃⴰⵊⵊⴰ ⵍⵃⴰⵎⴷⴰⵡⵉⵢⴰ. ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵣⵉⵔⵉ ⴱⵏ ⵄⵟⵉⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 18 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵉ ⵖⵔ ⴳⴳⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⴷⵉⴼⴰ ⴰⵖⵏⵏⵊ ⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵟⴰⵍⴰⵍ, ⴰⵎⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⴷⴽⴽʷⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 19 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ, ⴰⴷⴰⵢⵙ ⵖⵏⵏⵊⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴷ ⵖⴰ ⵢⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ. ⴰⴷ ⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵛⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵏ ⵛⵔⴼⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵊⵔⴰⴷⴰ (ⴰⵔⴰⵇ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⴰⵛⴼ), ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 20 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵙ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ, ⴰ ⵜⵢⴳⴳ ⵍⵎⵄⵍⵎ ⴰⵎⵉⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ, ⴰⴽ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵛ ⴽⴰⵢⵏ” ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵔⵉⵢⴰⴹ ⴰⵍⵄⵓⵎⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ; ⴼⴰⵢⵚⵍ ⴰⵍⵚⵖⵉⵔ, ⴷ ⵛⵛⴰⴱ ⴰⵍⵄⵊⴰⵍ. ⴰⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵓⴳⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⴰⴽ ⴰⵍⵎⵓⵄⴰⵍⵉⵎ ⵃⴰⵎⵉⵢⴷ ⴰⵍⵇⴰⵚⵉⵔⵉⵢ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵡⴰⵏ, ⴷ ⵛⵛⴰⴱ ⵇⴰⴷⵔ, ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢ ⴼⵓⴹⵉⵢⵍ. ⴰⴷ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴽⴽʷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴰⵄⵛⵛⵉ ⵏ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 22 ⵣⵉ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⴰ ⵜ ⵢⴳⴳ ⵍⵎⵄⵍⵎ “ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴰⵎⵉⵏ ⴽⴰ”, ⵜⴰⵔⴱⴱⵓⵜ “ⵜⵓⵢ ⵜⵓⵢ”, ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵙⴰ ⵎⴰⵀⵔ, ⴰⵍⵊⵉⵔⵉⵏⵢⵓ, ⴷ ⵇⴰⴷⵔ ⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵢ. ⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⵄⵎⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵡⵊⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ”, ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⵉⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳʷⴰⵙ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ, ⴰⵎⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⵖⴰⵔⵙ ⵉⵊⵊ ⵏⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵃⵉⵎⴰ ⵓⵔⴰⵔ ⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵖⵉ ⵖⵔ ⵣⵣⴰⵜ, ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵡⵔⴰⵔ ⵖⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵣⴳ ⵓⵎⵉⴷⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵣⵉ ⵣⵉⴽⴽ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴰⵇ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⴷⴷⵔⵏ ⵜⵜ ⵉⵛⵜⵏ ⴰⴽ ⵜⵏⵏⵖⵏⵉⵜ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵣⴰⵢⵙⵏ; ⵔⵔⴰⵢ ⴷ ⵔⴳⴰⴷⴰ, ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵎⵛ ⵏⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⴰⵢ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵜⵏⵓⵕⵥⵥⵎ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵥⴰⵡⴰⵏⵉⵢⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵓ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ. ⵜⵉⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⵉ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳʷⴰⵙ, ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵃⵟⵟⵓ ⵉ ⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⴱⴰ ⵏⵏⵖ, ⴷ ⵓⵙⵏⴽⵔ ⴰⴽ ⵉⵊⵊ ⵜⴰⵔⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ : WWW.FESTIVAOUJDARAI.COM ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ: ⵢⴰⵙⵙⵉⵏ ⴰⵍⵔⵉⵢⵃ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ: 06.61.78.82.05

ⵢⵉⵎⴰⵢⵍ : yassine.errikh@gmail.com

2017-07-15 2017-07-15
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ع. بلبشير