macha alah kaycharafna had solok lmohim kantmana likom kol tawfi9 o najah