manha9hom ydiro ktar man haka rah chhal man wahad 3ayach rir man dak su9 ila mcha su9 tmchi hyate m3ah mé kaynin li ystahle li sra lihem laha9ach kaysar9e anas jablihem rabi sizi