almotaham barie hat tatbota idanatoh .hasbiya laho wani3ma lwakil