jama3tna kata3tabr arna jama3a walakin man3arf dok laflous mnin kaydozo wahna ma3andna hata haja hnaya whata mn lisimakaynch talamid kadtaro yamchiw lifran wazrou bach ykamlo ta3limhom ama ffasl achita wtalj matayl9awch tri9 mn hadchi kaml hna matanktabo hata haja iwa la yahdi ma khla9 golo amin