ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

286933 مشاهدةآخر تحديث : الأحد 31 يوليو 2016 - 11:08 مساءً
2016 07 31
2016 07 31
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ/   –

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵢⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵙⵃⵉⴹⵕⵏ ⴰⵏⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵣⵖⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵣⵖⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵏⵣⴹⴰⵕ ⴳ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵏ ⵙⴽⵕ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ, ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵎⴰⵛ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, « ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴽⴰⵕⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵏⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ « ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴳⵉⵖ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴷ ⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴷⵔⵓⵖ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ, ⵡⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⴽⵔⴰⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ, ⴳⵉⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓⵍ, ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⴳⵉⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ » ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵎⵍⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⵙ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵣⵓⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴳⵔ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵉⵜⵜⵉⵛⵕⴰⴽⵏ ⵏ ⵍⵅⴰⵢⵕⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⵜ ⵜⵙⴱⴷ.

وجدة البوابة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي وجدة البوابة